تهران خیابان مفتح ،پایینتر از میدان هفت تیر ،کوچه افشار ،پلاک 8 طبقه سوم تلفن : 02188381341 فکس : 02188381340
×

قوانین و مقررات انجمن

خانه » قوانین و مقررات انجمن

آیین نامه عضویت انجمن ملی خرمای ایران ماده ۱-اعضای انجمن ملی خرمای ایران رااعضای اصلی واعضای افتخاری تشکیل می دهند.

ماده۲-کلیه تولیدکنندگان خرما صاحبان صنایع فراوری وبسته بندی خرما بازرگانان خرما وفراورده های آن اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که مستقیما مشغول فعالیت درامور مربوطه به انجمن میباشند با پذیرش مفاد اساس نامه انجمن ورعایت ظوابط این آیین نامه میتوانند به عضویت اصلی انجمن ملی خرمای ایران درایند.

ماده۳-مراکزعلمی- دانشگاهی محققین اساتیدوکارشناسان ومدیران بخش های دولتی وخصوصی که در تحقق اهداف وامورانجمن خدمات برجسته ای انجام داده ویا می توانند درآینده منشا خدمات ارزنده ای دراین مورد باشند باپذیرش مفاد اساسنامه انجمن ورعایت ظوابط این نامه می توانند به عضویت افتخاری انجمن ملی خرمای ایران درایند.

ماده۴-اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آن هادرمورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با پذیرش مفاداساس نامه انجمن ورعایت ظوابط این ایین نامه به عضویت انجمن درایند.

ماده۵-پذیرش عضویت اعضای انجمن بااحراز شرایط عضویت مذکوردرفصل سوم اساسنامه انجمن ومنوط به تصویب کمیته ۳نفره عضویت (۳نفرازاعضای هیات مدیره)با اکثریت نسبی اراء می باشد.

ماده۶-عضویت انجمن متضمن قبول کلیه مقررات اساسنامه وایین نامه های مربوطه است.

ماده۷-کلیه اعضای اصلی دارای حقوق ووظایف یکسان هستندوموظف به پرداخت حق عضویت سالانه خودمی باشند.

ماده۸-هریک ازاعضای اصلی درکلیه مجامع یک رای دارند ودرصورت لزوم میتوانند نمایندگی یک عضودیگرراجهت حضورومشارکت دررای گیری درمجامع عمومی عهده دار شوند.

ماده۹- جزدرصورت کناره گیری ازعضویت انجمن که بایدطی نامه کتبی حداقل یک ماه قبل ازپایان سال جاری به دبیرخانه انجمن واصل گردد هرعضواصلی موظف به پرداخت حق عضویت سال بعدمی باشد.

ماده۱۰- متقاضیان عضویت بایدمدارک مشروحه زیررابه انجمن ودرشهرستان ها به شعبه تحویل دهند:

فرم تکمیل شده تقاضای عضویت(متن پیوست)

تصویرشناسنامه

دوقطعه عکس رنگی ‍۴×۳

تصویر اگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت منتشرشده ازطریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(برای اشخاص حقوقی)

تصویر کارت معتبربازرگانی یا عضویت دراتاق های بازرگانی وصنایع ومعادن

تصویراظهارنامه صادراتی(مربوط به صادرات خرما)برای صادرکنندگان

تصویرپروانه بهره برداری ازوزارتخانه ذیصلاح برای تولیدکنندگان

تصویراسنادومدارک مثبته برای مراکز علمی- تحقیقاتی وخدماتی مربوطه

فیش پرداخت ورودیه وحق عضویت به حساب انجمن

متقاضیان خارجی باید اگهی تاسیس واخرین تغییرات شرکت راازمراجع ذیصلاح کشورمتبوع خوددریافت وارایه کنند.

تبصره:خلاصه پرونده عضویت اعضای شهرستان ها پس ازتایید درشعبه باامضای رییس شعبه برای تاییدنهایی وصدورکارت عضویت به دبیرخانه انجمن ارسال خواهدشد.

ماده۱۱- هیات مدیره میتواند براساس پیشنهادکمیته عضویت وبنا به علل زیر به عضویت اعضا خاتمه دهد:

عدم مقررات اساسنامه ومصوبات مجامع عمومی وهیات امناوهیات مدیره ونادیده گرفتن مصالح وشِئون انجمن وعدم توجه به تذکرات هیات مدیره دراین مورد.

 

امتناع ازپرداخت حق عضویت موعدمقرر وعدم توجه به دوبار اخطارکتبی انجمن دراین زمینه به فاصله ۳۰روز.

زایل شدن هریک ازشروط پذیرش عضویت برای هریک ازاعضا درطول مدت عضویت (مذکور درمواد ۱۰و۱۱ اساسنامه انجمن) موجب تعلیق شدن آن عضوخواهدشد.عبارت تعلیق نوعی توقف عضویت است که پیرو زایل گردیدن شرط لازم جهت اعتبارعضویت به وجودمی ایدوبدیهی است به محض اعاده شرط زایل شده مجددا اعتبار ازدست رفته تثبیت وعضو محق به استفاده ازحقوق قانونی خویش خواهد بود.لذا آن دسته ازاعضا مادامی که به هردلیل شرایط عضویت خود را از دست دهند حق شرکت درمجامع عمومی رای دادن واستفاده از خدمات انجمن رانخواهند داشت.

هیات مدیره میتواند پس ازعدم توجه به دو بار اخطارکتبی انجمن در خصوص رفع تعلیق عضویت به فاصله ۳۰ روز به عضویت ان عضو خاتمه دهد.

فوت شخص حقیقی یا انحلال شخص حقوقی عضوانجمن.

خاتمه عضویت مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمی باشد.

هیات امناء انجمن عنداللزوم به اختلافات فی مابین متقاضیان عضویت واعضاء با انجمن رسیدگی می کند و نظر ان ها برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

ماده۱۲- شخصیت های موضوع ماده ۲ این ایین نامه به پیشنهاد یکی از اعضای هیات مدیره با رعایت سایر ضوابط می توانند به عضویت افتخاری انجمن درایند.

ماده۱۳- اعضای افتخاری درمجمع عمومی دارای حق رای نیستند اما درخصوص مباحث مطروحه می توانند به صورت مشورتی اظهارنظرکنند.

ماده۱۴- اعضای افتخاری ازپرداخت ورودیه وحق عضویت سالیانه معاف هستند.

ماده۱۵- اعضای افتخاری می توانند از تمامی خدمات انجمن استفاده کنند.

ماده۱۶- اعضای افتخاری نمی توانند درارکان انجمن دارای سمت باشند.

ماده۱۷- اعضای افتخاری می توانند با داشتن حق رای به عضویت کمیته های تخصصی (دایم یا موقت) موضوع ماده ۵۲ اساسنامه انجمن ملی خرمای ایران درایند.

ماده۱۸- درصورت پذیرش عضویت درانجمن ملی خرمای ایران کارت عضویت مربوطه با فرمت متحدالشکل توسط انجمن ملی خرمای ایران صادرخواهد شد.

ماده۱۹- انجمن می تواند با رعایت ظوابط این ایین نامه زمیینه لازم برای ثبت عضویت ازطریق سیستم نرم افزاری را فراهم نماید.

ماده۲۰- این ایین نامه در ۲۰ ماده و یک تبصره در تاریخ۲۶/۵/۱۳۸۸ به تصویب هیات مدیره انجمن ملی خرمای ایران رسیده است.


تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به انجمن خرمای ایران می باشد