امروز:15:10:37 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
05
شهریور
1398

تصمیمات جلسه تنظیم بازار خرما و صنایع مرتبط با آن

اعلام تصمیمات جلسه تنظیم بازار خرما و صنایع مرتبط با آن با حضور رئیس محترم انجمن ملی خرمای ایران جناب آقای رشیدفرخی و نمایندگان محترم دستگاه های ذیربط مورخ 98/05/19 در وزارت صنعت، معدن و تجارت

14
مرداد
1397

شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن

اعلام آمادگی شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن جهت تولید کارتن های خرما

02
تیر
1397

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

توصیه های بهداشتی و آموزشی به هنگام برداشت محصول خرما

25
تیر
1396

خودداری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن

نامه سازمان توسعه و تجارت ایران در خصوص درخواست خودداری از تنظیم وکالت نامه و واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارنده آن

24
خرداد
1396

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر نام می یابد