امروز:14:40:41 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
09
شهریور
1395

برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن ملی خرمای ایران

جلسه مجمع عمومی وفوق العاده  انجمن ملی خرمای ایران د رتاریخ 95/06/01 درمحل انجمن ملی خرما باحضور اکثریت اعضا تشکیل و مواردزیرمورد تصویب قرارگرفت

الف) اصلاح اساسنامه

ب ) تصویب صورت های مالی

ج ) تعیین روزنامه رسمی

د ) تعیین بازرس اصلی وعلی البدل

ن ) ارائه گزارش ماهیانه شعب

و ) تعیین حق عضویت برای تجار 500هزارتومان وبرای سایرفعالین 250هزارتومان تعیین شد.