امروز:13:37:09 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
05
مهر
1395

سطح زيركشت نخيلات هرمزگان9هزار و 600 هكتار است

به نقل ازجهادكشاورزي هرمزگان سهراب مرشدي بيان داشت :سطح زيركشت نخيلات اين منطقه 9هزار و 600 هكتار است وپيش بيني مي شود ازاين سطح قريب به 24 هزارتن محصول برداشت شود.

مرشدي افزود: به دليل بارندگي هاي مناسب ورعايت توصيه هاي ترويجي ازسوي باغداران توليدامسال نسبت به سال قبل 5درصد افزايش دارد.

وي عنوان كرد:المهتري ونگار ازارقام زودرس ورقم خنيزي از ارقام ميان رس وهليلي

مرداسنگ كريته پيارم وشكري ازارقام ديرس درمنطقه رودان هستند.

مرشدي گفت:خرماورطب درجه يك با بسته بندي هاي مناسب به كشورهاي روسيه واوكراين صادر ميشود.علاوه برتامين نياز داخلي استان وصادرات بخشي ازاين محصولات به استانهاي تهران خراسان واذربايجان شرقي ارسال مي شود.

مرشدي افزود:فصل برداشت خرما دراين منطقه باارقام زودرس مثل المهتري ونگار درتيرماه اغاز وبا برداشت ارقام ديررس مثل هليلي وكريته درشهريورماه به پايان مي رسد