امروز:17:13:53 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
05
شهریور
1398

تصمیمات جلسه تنظیم بازار خرما و صنایع مرتبط با آن

برای کسب اطاعات بیشتر با شماره 02188381341 تماس حاصل فرمائید