امروز:14:17:30 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
08
شهریور
1395

افزايش 60درصدي كيفيت محصول خرما درماهشهر

مديرجهادكشاورزي ماهشهر با اشاره به پيش بيني توليد 7500تا8هزارتن خرما ازسطح نخيلات اين شهرستان از افزايش 60درصدي كيفيت محصول خرما درماهشهر خبرداد.

سيدحميدرضا رشيدي با اشاره به وجود 2هزارهكتار نخيلات درشهرستان ماهشهر اظهاركرد:ازاين رقم 1550 هكتاران باروراستواكنون برداشت ارقام بريم وبرهي كه مصارف داخلي دارند درحال انجام است وبرداشت رقم استعمران ازاواخرهفته اغاز مي شود.

وي افزود:پيش بيني مي شود ميزان توليدمحصول خرماي ماهشهر با ميانگين عملكرد حدود5تن درهرهكتار 7500 تا 8هزار تن باشد كه از اين ميزان تقريبا 3هزارتن به مصرف داخلي مي رسدومابقي جهت صادرات به كارگاه هاي بسته بندي تحويل داده خواهدشد.

رشيدي با اشاره به ارتقاي كيفيت خرما به ميزان قابل توجه درسال جاري خاطرنشان كرد به علت رها سازي وازادسازي اب كيفيت توليدات نسبت به سال گذشته افزايش 60 درصدي داشته است وهمچنين با توجه به 20هكتار توسعه كشت درسال جاري ميزان توليدات نيز تقريبا 15 درصدافزايش خواهديافت.

وي بابيان اين كه حدود 60 تا70 هكتاراصلاح نخيلات توسط بخش دولتي وبخش خصوصي درسال جاري درشهرستان ماهشهر انجام شد افزود:ميزان صادرات خرما نسبت به سال گذشته حتما افزايش مي يابدوافزايش توليدوصادرات نخيلات باميزان افزايش كيفيت توليدات قابل مقايسه نيست زيراكيفيت توليدات افزايش بسيارزيادي در سال جاري داشته است.

مديرجهاد كشاورزي ماهشهر درخصوص قيمت خريدتوافقي خرما بيان كرد:دراغاز براي خريدتوافقي هركيلوگرم خرما نرخ 3000 توماني راپيشنهاد كرديم امادر نهايت به علت محدوديت هايي كه وجود داشت قيمت خريدتوافقي خرما براي هركيلوگرم حدود 1600 تومان اعلام شد.هرچنداين قيمت كفاف هزينه هاي توليدرا نمي دهد اما در مقايسه با سال گذشته بسيارافزايش يافته وما از اين مساله رضايت داريم.