امروز:14:39:35 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
08
شهریور
1395

آفت زنجره خرما در بم تحت کنترل است

 آفت زنجره خرما در بم تحت کنترل است