امروز:14:08:24 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
09
شهریور
1395

اعضاء هیات رئیسه انجمن

آقای محسن رشید فرخی ریاست

آقای علی محمد صمیمی نایب رییس

آقای ابراهیم پورحیدری نایب رییس

آقای مسعود عبادی پور نایب رییس

آقای کاووس کریمی نایب رییس

آقای عبدالحکیم ریگی خزانه دار

آقای محسن اکبری منشی

آقای نادرخدادی عضو هیات رییسه

آقای وحید رضا امداد عضو هیات رییسه

آقای امان الله شهنوازی بازرس