امروز:17:03:17 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

مرداسنگ

یکی از ارقام معروف استان کرمان می باشد و در بندر عباس، بم، جاسک، جیرفت، ومیناب نیز کاشته می شود. رنگ میوه آن زرد و دارای کیفیت عالی می باشد. خرمای مرداسنگ از نظر اهمیت متوسط است و میوه آن به صورت خرما مصرف می شود.