امروز:16:30:38 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
08
شهریور
1395

قوانین و مقررات انجمن

آيين نامه عضويت انجمن ملي خرماي ايران ماده 1-اعضاي انجمن ملي خرماي ايران رااعضاي اصلي واعضاي افتخاري تشكيل مي دهند.

ماده2-كليه توليدكنندگان خرما صاحبان صنايع فراوري وبسته بندي خرما بازرگانان خرما وفراورده هاي آن اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مستقيما مشغول فعاليت درامور مربوطه به انجمن ميباشند با پذيرش مفاد اساس نامه انجمن ورعايت ظوابط اين آيين نامه ميتوانند به عضويت اصلي انجمن ملي خرماي ايران درايند.

ماده3-مراكزعلمي- دانشگاهي محققين اساتيدوكارشناسان ومديران بخش هاي دولتي وخصوصي كه در تحقق اهداف وامورانجمن خدمات برجسته اي انجام داده ويا مي توانند درآينده منشا خدمات ارزنده اي دراين مورد باشند باپذيرش مفاد اساسنامه انجمن ورعايت ظوابط اين نامه مي توانند به عضويت افتخاري انجمن ملي خرماي ايران درايند.

ماده4-اشخاص حقيقي وحقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آن هادرمورد ايرانيان مقيم آن كشور مي توانند با پذيرش مفاداساس نامه انجمن ورعايت ظوابط اين ايين نامه به عضويت انجمن درايند.

ماده5-پذيرش عضويت اعضاي انجمن بااحراز شرايط عضويت مذكوردرفصل سوم اساسنامه انجمن ومنوط به تصويب كميته 3نفره عضويت (3نفرازاعضاي هيات مديره)با اكثريت نسبي اراء مي باشد.

ماده6-عضويت انجمن متضمن قبول كليه مقررات اساسنامه وايين نامه هاي مربوطه است.

ماده7-كليه اعضاي اصلي داراي حقوق ووظايف يكسان هستندوموظف به پرداخت حق عضويت سالانه خودمي باشند.

ماده8-هريك ازاعضاي اصلي دركليه مجامع يك راي دارند ودرصورت لزوم ميتوانند نمايندگي يك عضوديگرراجهت حضورومشاركت درراي گيري درمجامع عمومي عهده دار شوند.

ماده9- جزدرصورت كناره گيري ازعضويت انجمن كه بايدطي نامه كتبي حداقل يك ماه قبل ازپايان سال جاري به دبيرخانه انجمن واصل گردد هرعضواصلي موظف به پرداخت حق عضويت سال بعدمي باشد.

ماده10- متقاضيان عضويت بايدمدارك مشروحه زيررابه انجمن ودرشهرستان ها به شعبه تحويل دهند:

فرم تكميل شده تقاضاي عضويت(متن پيوست)

تصويرشناسنامه

دوقطعه عكس رنگي ‍4×3 

تصوير اگهي تاسيس وآخرين تغييرات شركت منتشرشده ازطريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران(براي اشخاص حقوقي)

تصوير كارت معتبربازرگاني يا عضويت دراتاق هاي بازرگاني وصنايع ومعادن

تصويراظهارنامه صادراتي(مربوط به صادرات خرما)براي صادركنندگان

تصويرپروانه بهره برداري ازوزارتخانه ذيصلاح براي توليدكنندگان

تصويراسنادومدارك مثبته براي مراكز علمي- تحقيقاتي وخدماتي مربوطه

فيش پرداخت وروديه وحق عضويت به حساب انجمن

متقاضيان خارجي بايد اگهي تاسيس واخرين تغييرات شركت راازمراجع ذيصلاح كشورمتبوع خوددريافت وارايه كنند.

تبصره:خلاصه پرونده عضويت اعضاي شهرستان ها پس ازتاييد درشعبه باامضاي رييس شعبه براي تاييدنهايي وصدوركارت عضويت به دبيرخانه انجمن ارسال خواهدشد.

ماده11- هيات مديره ميتواند براساس پيشنهادكميته عضويت وبنا به علل زير به عضويت اعضا خاتمه دهد:

عدم مقررات اساسنامه ومصوبات مجامع عمومي وهيات امناوهيات مديره وناديده گرفتن مصالح وشِئون انجمن وعدم توجه به تذكرات هيات مديره دراين مورد.

 

امتناع ازپرداخت حق عضويت موعدمقرر وعدم توجه به دوبار اخطاركتبي انجمن دراين زمينه به فاصله 30روز.

زايل شدن هريك ازشروط پذيرش عضويت براي هريك ازاعضا درطول مدت عضويت (مذكور درمواد 10و11 اساسنامه انجمن) موجب تعليق شدن آن عضوخواهدشد.عبارت تعليق نوعي توقف عضويت است كه پيرو زايل گرديدن شرط لازم جهت اعتبارعضويت به وجودمي ايدوبديهي است به محض اعاده شرط زايل شده مجددا اعتبار ازدست رفته تثبيت وعضو محق به استفاده ازحقوق قانوني خويش خواهد بود.لذا آن دسته ازاعضا مادامي كه به هردليل شرايط عضويت خود را از دست دهند حق شركت درمجامع عمومي راي دادن واستفاده از خدمات انجمن رانخواهند داشت.

هيات مديره ميتواند پس ازعدم توجه به دو بار اخطاركتبي انجمن در خصوص رفع تعليق عضويت به فاصله 30 روز به عضويت ان عضو خاتمه دهد.

فوت شخص حقيقي يا انحلال شخص حقوقي عضوانجمن.

خاتمه عضويت مجوزي براي استرداد حق عضويت پرداخت شده نمي باشد.

هيات امناء انجمن عنداللزوم به اختلافات في مابين متقاضيان عضويت واعضاء با انجمن رسيدگي مي كند و نظر ان ها براي طرفين لازم الاجراء مي باشد.

ماده12- شخصيت هاي موضوع ماده 2 اين ايين نامه به پيشنهاد يكي از اعضاي هيات مديره با رعايت ساير ضوابط مي توانند به عضويت افتخاري انجمن درايند.

ماده13- اعضاي افتخاري درمجمع عمومي داراي حق راي نيستند اما درخصوص مباحث مطروحه مي توانند به صورت مشورتي اظهارنظركنند.

ماده14- اعضاي افتخاري ازپرداخت وروديه وحق عضويت ساليانه معاف هستند.

ماده15- اعضاي افتخاري مي توانند از تمامي خدمات انجمن استفاده كنند.

ماده16- اعضاي افتخاري نمي توانند دراركان انجمن داراي سمت باشند.

ماده17- اعضاي افتخاري مي توانند با داشتن حق راي به عضويت كميته هاي تخصصي (دايم يا موقت) موضوع ماده 52 اساسنامه انجمن ملي خرماي ايران درايند.

ماده18- درصورت پذيرش عضويت درانجمن ملي خرماي ايران كارت عضويت مربوطه با فرمت متحدالشكل توسط انجمن ملي خرماي ايران صادرخواهد شد.

ماده19- انجمن مي تواند با رعايت ظوابط اين ايين نامه زميينه لازم براي ثبت عضويت ازطريق سيستم نرم افزاري را فراهم نمايد.

ماده20- اين ايين نامه در 20 ماده و يك تبصره در تاريخ26/5/1388 به تصويب هيات مديره انجمن ملي خرماي ايران رسيده است.