امروز:13:22:43 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
09
شهریور
1395

انجمن ملی خرمای ایران نهاد رسمی برای تعیین استرانژیک های تعریف شده سازمانی است. از بزرگترین انجمن های شناخته شده در ایران انجمن ملی خرما ایران می باشد. این انجمن با هدف پوشش دادن تمامی مناطق خرماخیز و دادن استراتژیک های لازم جهت معرفی و عرضه ارقام خرما ایران ایجاد شده است و همواره به دنبال بهبود روش های خود و زیر مجموعه تحت امر خود می باشد تا بتواند ایران را در فروش این میوه بهشتی به جایگاه اصلی برساند. یکی از استراتزیک های این مجموعه استفاده از دانش روز برای بسیته بندی نمودن ارقام خرما ایران بخصوص ارقام برداشت شده در استان های جنوبی می باشد و با پیگیری ها وحمایت های صورت داده در این امر توانسته سرمایه دارانی برای توسعه دادن به این بخش جذب نماید.