امروز:14:44:50 18 تیر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

شیخالی (Sheikhali)

در برازجان، خور موج، اهرم، کازرون ( خشت و کماج ) و شیانکاره کاشته می شود. رنگ میوه آن زرد است و خارک بسیار خوبی تولید میکند. اندازه میوه بزرگ و قسمت پائین آن پهن است. میوه آن در کازرون و خشت و کماج درجه یک است و در شیانکاره درجه دو محسوب میشود.