امروز:16:28:49 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

خضراوی

موطن اصلی خضراوی را عراق می دانند و بعد از سعمران دومین رقمی است که درخوزستان سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. از ارقام نیمه خشک بوده و از نظر صادرات در مرتبه دوم اهمیت بعد از سعمران قرار دارد. در سایر مناطق خرما خیز نظیر جهرم، کازرون، دشستان، فسا، قصر شیرین و رامهرمز نیز کاشته می شود. مصرف آن به صورت خارک و رطب نیز متداول است بیشتر در حالت رطب و خرما مصرف می شود این رقم در خوزستان از ارقام درجه یک و در کازرون و برازجان وقصر شیرین از ارقام درجه ۲ و ۳ به شمار می رود. خضراوی از خرما های زودرس و نرم به شمار می اید. میوه تخم مرغی شکل به وزن متوسط ۷٫۹۴ گرم با بافت نرم و رنگ قهوه ای روشن، ضخامت پوست در آن ضخیم. نسبت گوشت میوه به هسته معادل ۱۲٫۱ است. هسته بیضی شکل با رنگ قهوه ای کم رنگ، میزان چسبندگی هسته به میوه متوسط است. رسیدن خارک در اواسط مردادماه، ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواسط شهریور صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه متوسط است.