امروز:00:10:28 08 آذر 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
09
شهریور
1395

كوشش براي جذب سرمايه فن اوري مديريت دانش فني و نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت انجمن ملي