امروز:15:05:59 12 فروردین 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
09
شهریور
1395

بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا قيمت بازارهاي مصرف و توليد براي ارايه به اعضاء با بهره گيري از اخرين دستاوردهاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه توليد و تجارت خرما