امروز:17:05:48 13 مرداد 1399
  • 0718345834
  • +98 0718345834
  • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
10
شهریور
1395

استعمران (ASTAMARAN)

این رقم که با نام های سعمران، سایر، سمبرون، سمبارون در مناطق مختلف گفته می شود، حدود ۸۰-۷۰ درصد نخلیات استان خوزستان را شامل می شود. دارای ارزش تجارتی بسیار زیادی است و یکی از مهمترین ارقام صادراتی استان خوزستان می باشد. از مهمترین خصوصیات این رقم، نیمه خشک بودن آن است که خاصیت نگهداری آن را افزایش داده و این خاصیت سبب شده تا مناسب ترین رقم تجارتی و صادراتی ایران گردد. میوه آن بیضی شکل و گاهی متمایل به مستطیلی بوده به وزن متوسط ۸٫۳۱ گرم، با بافت متوسط (نیمه خشک )، رنگ میوه زرد روشن،در مراحل رسید ن کامل کهربائی و قهوه ای متمایل به قرمز است. ضخامت پوست در سعمران ضخیم و تا نسبتاً ضخیم و خشن می باشد. نسبت گوشت میوه به هسته معادل ۶٫۷۱ است. قسمت خوراکی میوه شیرین و تا اندازه ای مزه گس دارد ( در مراحل اولیه رطب )، میزان چسبندگی هسته به میوه کم، رسیدن خارک در حدود ۲۵ مرداد ماه ولی برداشت میوه کاملاً رسیده آن در اواسط شهریور تا مهر ماه صورت می گیرد. میزان چسبندگی کلاهک به میوه کم است.