امروز:19:39:16 29 شهریور 1399
 • 0718345834
 • +98 0718345834
 • info@khorma.com
انجمن ملی خرمای ایران
National Association Of Iranian Dates
08
شهریور
1395

اساسنامه

اساسنامه انجمن ملي خرمای ایران

مقدمه

به منظور ساماندهي توليد (نخليات- صنايع فراوري و بسته بندي) وتجارت (صادرات و واردات) خرما و فراورده هاي حاصل از ان وحفظ توازن ونظم وزمينه سازي براي جلب وجذب سرمايه گذاري وفراهم كردن امكان بهره برداري بيشترازسرمايه گذاري هاي انجام شده در اين زمينه وهمچنين استفاده وانتقال تجربيات علمي وعملي دست اندركاران وبه هنگام نمودن ان براي نيل به اهداف قانوني توسعه دراين گونه موارد ودفاع ازمنافع مشروع وقانوني اشخاص حقيقي وحقوقي عضو "انجمن ملي خرماي ايران" و" شعب آن " به استناد بند (ك) ماده (5) قانون تشكيل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران مطابق بامفادذيل تشكيل مي گردد:

فصل اول – كليات:

ماده 1 – هويت:

انجمن ملي خرماي ايران كه دراين اساسنامه اختصارا "انجمن ملي " و شعب ان دراستان ها "شعبه" ناميده مي شوددراجراي بند (ك) ماده (5) قانون تشكيل اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران (مصوب 15/12/1369 واصلاحيه 15/9/1373) وباموافقت ونظارت اتاق ايران تشكيل مي شودو داراي شخصيت حقوقي مستقل واستقلال مالي مي باشد وبه صورت صنفي غير انتفاهي وغير سياسي فعاليت مي نمايد.

ماده2 – موضوع فعاليت:

موضوع فعاليت انجمن ملي عبارت ازساماندهي توليدوتجارت(صادرات وواردات)خرما وفراورده هاي حاصل از ان ونيزدفاع ازمنافع مشروع وقانوني اعضاء مي باشد.

ماده 3 – تابعيت:

تابعيت انجمن ايراني است.

ماده 4 – اقامتگاه:

اقامتگاه قانوني ودفترمركزي "انجمن ملي" درتهران پايين ترازميدان هفت تير خيابان مفتح جنوبي كوچه افشار پلاك8 طبقه سوم مي باشد.

تبصره – هيات مديره انجمن ملي وشعبات مي توانند درصورت نياز اقدام به تغيير اقامتگاه قانوني ودفترمركزي انجمن ملي نموده ومراتب رادر روزنامه كثيرالانتشار منتخب اگهي وكتبا به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران اطلاع رساني نمايد.

ماده 5 – حوزه فعاليت:

حوزه فعاليت انجمن ملي درسراسركشورجمهوري اسلامي ايران است.انجمن مي تواندپس از تصويب هيئت مديره وتاييد اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران دراستان هاي خرما خيزكه اتاق وجود دارد شعبه ودرسايراستانها وكشورها عنداللزوم نمايندگي دايرنمايد.

تبصره – شرايط تشكيل شعب صرفادر استانهاي خوزستان – فارس – بوشهر – كرمان – هرمزگان وسيستان وبلوچستان وهمچنين نمايندگي مي بايست مطابق با ايين نامه هاي اجرايي ذيربط اتاق بازرگاني وصنايع و معادن وكشاورزي ايران باشد.

ماده6 – مدت:

مدت فعاليت انجمن ملي وشعب ازتاريخ ثبت نامحدود است.

فصل دوم – وظايف و اختيارات:

ماده 7 – وظايف واختيارات انجمن ملي عبارتنداز:

7 – 1 – ساماندهي توليد(نخليات – صنايع فراوري وبسته بندي) وتجارت (صادرات وواردات) خرما وفراورده هاي ان.

7 – 2 – بازاريابي مستمرباكسب اطلاعات مربوط به عرضه وتقاضا قيمت بازارهاي مصرف وتوليد براي ارائه به اعضاء بابهره گيري ازاخرين دستاوردهاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توسعه توليد وتجارت (صادرات و واردات)خرما

7- 3- مشاركت گروهي درتصميم گيري ها وتهيه وتنظيم پيش نويس قوانين ومصوبات مرتبط با توليد وواردات خرما وفراورده هاي حاصل ازان درجهت حفظ منافع ملي واعضاء با هماهنگي اتاق ايران براي ارائه به قواي سه گانه

7-4- ايجادارتباط با بانكها وسازمان هاي اعتباري كشور وهمچنين سازمان هاي ملي وپولي بين المللي درچهارچوب قوانين جمهوري اسلامي وفراهم سازي زمينه تسهيلات واعتبارات مالي درجهت توسعه فعاليت هاي اعضاء

7-5- ايجادبانك اطلاعاتي درزمينه هاي مرتبط با اهداف ووظائف انجمن فعاليت هاي توليدي وتجاري (صادراتي و وارداتي)اعضاء واطلاع رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني ونشر كتب مجلات و بروشورهاي تخصصي

7-6- فعاليت براي جذب ومشاركت اشخاص حقيقي وحقوقي واجدشرايط جهت عضويت درشعبات انجمن ملي

7-7- ارتقاء اعتبار وحيثيت اعضاء ازطريق ساماندهي وايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو

7-8- انجام هرگونه فعاليت هاي عملي وتحقيقاتي درداخل و خارج كشور درچهاچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف انجمن ملي

7-9- كمك به تحقق هدفهاي كمي وكيفي تعيين شده براي توليد وتجارت كالاهاي موضوع فعاليت انجمن ملي

7-10- حمايت ازمنافع مشترك اعضاء

7-11- ارائه خدمات حقوقي ومشورتي به اعضاء

7-12- تشويق وحمايت ازسرمايه گذاري درزمينه توليدوتجارت وفراورده هاي حاصل ازخرما

7-13- جلوگيري ازانجام رقابت هاي ناسالم اعضاء دربازارهاي هدف صادراتي ازطريق اعمال ظوابط كميته انظباطي اتاق ايران وسايرمراجع قانوني ذيربط

7-14- ارايه مشاوره به وزارتخانه ها وسازمان هاي ذيربط درزمينه هاي مربوطه ازجمله نظارت برفرايندتوليد جهت بهبودنهال وميوه خرما بااصلاح ‍‍ژنتيك نهال وكمك به مبارزه با افات وبيماري ها وامور قرنطينه اي

7-15- تلاش درجهت پرورش واريته هاي مناسب جهت مناطق مختلف اكولوژي

7-16-بررسي وضع زمين وشرايط جهت گسترش وتوسعه توليدخرما

7-17-بررسي تنوع فراوري خرما وماشين الات مربوطه با بهره گيري از اخرين فن اوري وتكنولوژي سيستم

7-18- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني خرما وايجاد فرصت هاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها

7-19- مشاركت درتدوين استانداردهاي ملي وبين المللي ذيربط براي ارائه به موسسات ملي وبين المللي ذيربط واجراي استانداردهاي مزبور ازطريق شركت هاي بازرسي

7-20- كوشش درجهت رفع اختلافات في ما بين اعضاء وعنداللزوم ازطريق حكميت مركزداوري اتاق ايران

7-21- معرفي اعضاء به وزارتخانه هاوسازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات وتسهيلات موردنياز

7-22- ايجادبسترو ساز وكار لازم جهت پذيرش وظايف اجرايي دولت كه در اجراي قوانين برنامه اي توسعه كشور اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انجمن ملي تفويض مي شود.

7-23- اجراي ان دسته ازوظايف اجرايي دولت كه به انجمن ملي تفويض مي شود.

7-24- تهيه گزارش هايي ازعملكرد انجمن ملي وارزيابي ان (به صورت سه ماهه شش ماهه وسالانه)طرح مسائل ومشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات وارائه گزارش هاي مزبور به اتاق ايران

7-25- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكلات توليد وتجارت گروه كالايي موضوع فعاليت مربوط به نهادها وسازمان ها و وزارتخانه هاي ذيربط وارسال رونوشت ان به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن وكشاورزي ايران جهت اطلاع

7-26- برگزاري دوره هاي اموزشي وانجام تحقيقات علمي صنعتي وتجارتي موردنياز اعضاء وبرگزاري همايش هاي تخصصي وميزگردها وهمچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي وخارجي وتاليف وترجمه مقالات علمي درزمينه موضوع فعاليت انجمن ملي

7-27- برگزاري وياحضور درنمايشگاه هاي داخلي وخارجي مرتبط با وظايف انجمن ملي

7-28- كوشش براي جذب سرمايه فن اوري مدريت دانش فني ونيروي انساني ماهرخارجي براي رشد وارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت انجمن ملي

7-29- كوشش درجهت الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات اقتصادي ورعايت شئون تجاري كشور ومفاداساسنامه ومقررات وظوابط انجمن ملي وعنداللزوم ازطريق كميته انظباطي اتاق ايران

7-30- برقراري ارتباط نزديك ومستمربامراكز علمي پژوهشي ودانشگاهي معتبرجهان كه درخصوص ساماندهي خرما دوره هاي علمي وتخصصي ارائه مي دهند.

7-31- تلاش براي اخذ بورسيه براي دانشجويان وتوليدكنندگان علاقه مند به توليد خرما به گذراندن دوره هاي تخصصي در دانشگاه ها و مراكز معتبر بين المللي مربوطه

7-32- ايجادهماهنگي وهمكاري بين توليدكنندگان (نخلداران)صاحبان صنايع وبازرگانان خرما وفراورده هاي حاصل از ان

7-33- برنامه ريزي وپيگيري در جهت بهره مندي بيشتر اعضاء ازسياستهاي حمايتي دولت

7-34- ايجادارتباط با دست اندركاران وبرنامه ريزان وتلاش درجهت تاثيرگذاري بربرنامه ريزي هاي مدون كشور

7-35- تلاش درجهت برقراري پوشش بيمه اي و تضميني براي باغات محصول وصنايع فراوري خرما به منظور حمايت ازتوليدكنندگان وصاحبان صنايع درمقابل خسارات احتمالي

7-36- برنامه ريزي لازم درجهت ايجاد رقابت سالم براي قيمت وكيفيت خرما وفراورده هاي خرما با حفظ استانداردهاي كيفي وبهداشتي محصول

7-37- برگزاري كارگاه هاي اموزشي به منظور ارتقاء دانش فني اعضاء

7-38- ايجادارتباط علمي بامراكزعلمي صنعتي وتجاري دنيا وارتباط نزديك فعال ومستمر با مراكز نهادها وسازمان هاي بين المللي خرماوبهره گيري از توانمندي هاي صنعتي وتحقيقاتي وشرايط روز بازار

7-39- تلاش درجهت توليد وتجارت (صادرات و واردات)نهال سالم خرما

7-40- فراهم شدن امكان انتقال اطلاعات وتجربيات علمي ازخارج درزمينه فراوري بسته بندي سورتينگ طبقه بندي ودرجه بندي خرما

7-41- برنامه ريزي درجهت افزايش درجه مكانيزاسيون خرما از قبيل دستگاه هاي هرس هسته گيري فراوري وبسته بندي

7-42- تلاش درجهت برگزاري همايش هاي ملي وبين المللي درجهت بهره مندي ازنقطه نظرات وانتقال يافته ها وحمايت از تحقيقات كاربردي

7-43- تلاش درجهت حضوردرنمايشگاه هاي خارجي درجهت بهره مندي ازاخرين دستاوردها وفن اوري توليد و بازاريابي محصول

7-44- تشكيل صندوق حمايت از توليد وتجارت خرما ونيز فعاليت هاي علمي اعضاء

7-45- تلاش براي معرفي انجمن ملي خرماي ايران به نهادها وسازمان هاي بين المللي متناظر به عنوان تنها مرجع رسمي بخش خصوصي خرماي ايران

7-46- صدورگواهي هاي بهداشت واستاندارد و غيره براي محصولات توليدي وارداتي وصادراتي خرما و فراورده هاي حاصل از ان ازطريق ازمايشگاه هاي ذيصلاح به نمايندگي از وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط

7-47- پيگيري و راه اندازي مناطق صنعتي – صادراتي تخصصي خرما

فصل سوم- عضويت وشرايط ان:

ماده 8 – كليه توليدكنندگان خرما صاحبان صنايع فراوري وبسته بندي خرما بازرگانان (صادركنندگان و واردكنندگان) خرما وفراورده هاي ان مراكز علمي و دانشگاهي محققين اساتيد وكارشناسان نهال ميوه خرما و فراورده هاي حاصل ازخرما اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي مي توانند به عضويت انجمن ملي از طريق شعبات انجمن ملي در استان ها درايند.

تبصره – تشكل هاي كشاورزي توليدي وخدماتي كه در زمينه خرما فعاليت مي كنند مي توانند با پذيرش اساسنامه وپرداخت حق عضويت ساليانه مستقيما به عضويت انجمن ملي درايند.

ماده 9 – انواع عضويت عبارتنداز:

الف – اصلي: شامل اشخاص حقيقي وحقوقي است كه مستقيما مشغول فعاليت در امور مربوط به انجمن ملي مي باشند.

ب – افتخاري:شامل مراكز علمي دانشگاهي محققين اساتيدوكارشناسان ومديران بخش هاي دولتي وخصوصي كه در زمينه اهداف و امورانجمن خدمات برجسته اي انجام داده اند.عضويت اشخاص موصوف درانجمن ملي  منوط به تصويب هيئت مديره مي باشد.

تبصره – حضوراعضاي افتخاري درجلسات انجمن ملي وشعبات بدون حق راي خواهدبود.

ماده10 – عضويت اشخاص حقوقي درشعبه منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده 21 قانون تجارت ارائه فعاليت مرتبط با خرما ودارا بودن كارت معتبرعضويت يا بازرگاني دراتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران وپرداخت وروديه وحق عضويت ساليانه امكان پذير مي باشد.

ماده11 – شرايط پذيرش عضويت اشخاص حقيقي در شعبه:

الف – تابعيت ايراني

ب – متدين به يكي از اديان رسمي كشور

ج – داشتن كارت معتبر عضويت يا بازرگاني در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادنوكشاورزي ايران

د – دارا بودن سابقه فعاليت توليدي (نخلداران – صنايع فراوري و بسته بندي)بازرگاني (صادرات و واردات) علمي وتحقيقاتي ويا خدماتي درزمينه موضوع فعاليت انجمن ملي با ارائه اسناد ومدارك مثبته

ح – پرداخت وروديه وحق عضويت ساليانه

ماده12 – كليه اعضاي انجمن ملي وشعب موظف به رعايت مفاداساسنامه ومقررات ايين نامه هاي مصوب مجمع عمومي هيات مديره ومقيدبه همكاري با هيات مديره درجهت دستيابي به اهدافانجمن مي باشند.

فصل چهارم – اركان :

ماده13 – اركان انجمن ملي وشعبات ان عبارتنداز:

 • مجمع عمومي
 • هيات مديره
 • بازرس

ماده14 – مجمع عمومي

مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري انجمن ملي ومتشكل از نمايندگان رسمي منتخب شعب انجمن دراستان ها وساير تشكل هاي عضو انجمن مي باشد.مجمع عمومي درشعب متشكل ازاعضاي اصلي يا نمايندگان رسمي انان

14-1-تشكيل مجمع عمومي با يك باردرج اگهي دريكي از جرايد كثيرالانتشاروحداقل پانزده روز قبل ازتشكيل جلسه مجمع عمومي وبا اعلام روزوساعت ومحل برگزاري مجمع صورت مي پذيرد.ضمنا دعوت نامه جداگانه اي باامضا يكي از اعضاءهيئت مديره يا دبير يا بازرس براي اعضاء ارسال مي گردد.

14-2-اشخاصحقوقي عضو شعبات انجمن ملي براي شركت در جلسات مجمع عمومي شعبه يك نفر راكتبا بعنوان نماينده تام الاختيار با امضاء دارندگان حق امضا اسنادتعهداورو ممهور به مهر شركت يا سازمان معرفي مي نمايند.

14-3- هريك ازشعبات انجمن ملي جهت حضورومشاركت درمجامع عمومي انجمن ملي مي توانندحداكثر 3نفرنماينده تام الاختيار و تشكل هاي سراسري زيرمجموعه انجمن ملي مي توانند2نفر نماينده وتشكل هاي استاني وخوشه هاي زيرمجموعه انجمن ملي ميتوانند 1نفر نماينده را كتبا به انجمن معرفي نمايند.

14-4- نمايندگان منتخب شعب وتشكل هاي زيرمجموعه انجمن ملي در مجمع عمومي ملي مي بايست شخصا واصالتا حضوريابندواين نمايندگي قابل توكيل به غير نمي باشد.

14-5- نمايندگان معرفي شده مي بايست عضو هيات مديره شعبه ياتشكل متبوع خودباشند.

14-6- هرعضوانجمن ملي حداكثر مي تواند وكالت يك عضو ديگر را جهت حضور درجلسات مجامع عمومي شعبات داشته باشد.

14-7- جلسه مجمع عمومي درشعبات وانجمن ملي (عادي وعادي فوق العاده)با شركت اكثريت نسبي اعضا(نصف بعلاوه يك)رسميت پيدا ميكندومصوبات ان با اكثريت اراء حاضرين (نصف بعلاوه يك)

معتبرمي باشد.

14-8- بارسميت يافتن مجمع درابتدا نماينده اتاق ايران اداره جلسه را برعهده مي گيردوبلافاصلهجهت انتخاب يك رييس يك منشي ودو ناظربراي مجمع اخذ راي  بعمل خواهد امد.سپس هيات رييسه انتخابي اداره جلسه مجمع را بعهده ميگيرد.

14-9- منشي در ابتدا اسامي حاضرين درجلسه راطي صورتجلسه اي به امضاء هيئت رييسه مي رساند.همچنين وظايف ثبت وضبط مذاكرات وتصميمات مجمع به عهده منشي مي باشد.

14-10- مصوبات مجمع درچهاچوب اساسنامه براي كليه اعضا لازم الاجرا مي باشد.

14-11- حضورنماينده اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران دركليه جلسات مجمع عمومي (عادي وفوق العاده) بعنوان ناظرالزامي است وبدون حق راي اظهارنظر خواهدنمود.

14-12- انجمن ملي وشعبات موظف است رونوشتي ازكليه مصوبات مجامع عمومي (عادي وفوق العاده)را براي اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران ارسال نمايد.

ماده15 – مجامع عمومي بر دو نوعند:

 • مجمع عمومي عادي
 • مجمع عمومي فوق العاده

ماده16 – مجمع عمومي عادي انجمن ملي وشعبات يك نوبت درسال (ترجيحا درسه ماهه اول سال هجري شمسي)طبق ماده 14 تشكيل مي گردد.تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به هرتعدادكه لازم باشدبلامانع است.

ماده17 – وظايف مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بشرح زير است:

17-1- استماع گزارش هيات مديره درباره عملكرد سال گذشته

17-2- استماع گزارش خزانه دارپيرامون ترازنامه وحساب عملكردسال گذشته وبودجه سال جاري وتصويب انها

17-3- تصويب پيشنهادهيئت مديره انجمن ملي درمورد مبلغ وروديه وحق عضويت سالانه اعضاي شعب ونيزاعضاي انجمن ملي

17-4- استماع گزارش بازرس

17-5- تصويب ترازنامه وگزارش مالي سالانه هيات مديره

17-6- تعيين خط مشي انجمن وبررسي واخذ تصميم درمرد پيشنهاد هيئت مديره براي سال جاري

17-7-كنترل فردي يا جمعي هيات مديره و بازرسان

17-8-انتخاب اعضاء هيئت مديره (اصلي وعلي البدل)كه مدت ماموريت انها خاتمه يافته يا مستعفي شده اندويا فوت نموده اند.

17-9-انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

ماده18- هيئت مديره موظف است حداقل 20 روز قبل ازاتمام دوره جاري هيات مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده 14 بنمايد.درهرصورت تازمان تشكيل هيات مديره جديد هيئت مديره قبلي داراي مسوليت خواهدبودودرصورت عدم دعوت به مجمع توسط هيات مديره اين كارتوسط بازرس صورت خواهدگرفت ودرصورت عدم دعوت به مجمع توسط بازرس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران مي تواندراسا نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايد.

ماده19- مجمع عمومي بطور فوق العاده درمواقع ضروري به دعوت هيات مديره يابازرس يادرخواست نصف بعلاوه يك از اعضاء بارعايت ماده14 اساسنامه تشكيل مي گردد.

ماده20-مجمع عمومي فوق العاده باحضور حداقل دوسوم اعضاء ويانمايندگان رسمي انان رسميت پيدا مي كند وتصميمات مجمع با سه چهارم اراء افراد حاضر درجلسه تصويب مي شود.

ماده21-باتشخيص ضرورت تشكيل مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هيات مديره اعلام وهيات مديره مكلف است حداكثر ظرف 15روز ازتاريخ وصول درخواست بازرس ازاعضاء وفق ماده14 براي تشكيل مجمع عمومي دعوت بعمل اوردودرصورت استنكاف بازرس مي تواندراسا با رعايت ماده 14 اقدام نمايد.

ماده22-بادرخواست كتبي حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء مبني برتشكيل مجمع عمومي عادي ويا مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده هيات مديره انجمن بايد حداكثر ظرف مدت 20روز ازتاريخ دريافت تقاضاي كتبي طبق ماده14 نسبت به برگزاري مجمع دعوت نمايددرصورت استنكاف هيات مديره درخواست كنندگان مي تواننددعوت مجمع عمومي فوق العاده رااز بازرس بخواهند وبازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت 15روز طبق ماده 14ازاعضاء دعوت نمايد وچنانچه بازرس نيز امتناع نمايددرخواست كنندگان مستقيما نسبت به دعوت از اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي بارعايت كليه تشريفات مندرج دراساسنامه اقدام مي نمايند.

ماده23 – درصورت عدم رسميت يافتن هريك از جلسات مجمع عمومي بعلت حدنصاب حداكثر ظرف 20روز جلسه بعدي بارعايت ماده14ازنظر درج اگهي درروزنامه ودعوت از اعضاء اقدام وجلسه دوم مجمع باهر تعداد رسميت خواهد داشت.

ماده24-وظايف واختيارات مجمع عمومي فوق العاده انجمن ملي عبارتنداز:

الف – تغييرواصلاح اساسنامه انجمن ملي

ب – انحلال انجمن وانتخاب اعضاء هيات تصفيه

ماده25 – وظايف واختيارات مجمع عمومي فوق العاده درشعب عبارتنداز:

انحلال شعبه وانتخاب هيات تصفيه

ماده26 – هيات مديره شعبات:

26-1-شعبات انجمن ملي بوسيله هيات مديره اي مركب ازپنج ياهفت نفر عضواصلي ودونفر عضو علي البدل كه بوسيله مجمع عمومي ازبين اعضاي اصلي (باراي كتبي ومخفي)براي مدت سه سال انتخاب مي شوند اداره خواهدشد.

26-2-تركيب اعضاي اصلي هيات مديره به شرح زيرمي باشد:

 • حداقل يك نفر ازبخش توليد خرما
 • حداقل يك نفر ازبخش صنايع فراوري وبسته بندي خرما
 • حداقل يك نفر ازبخش تجارت (صادرات و واردات) خرما وفراورده هاي ان

26-3- بعدازاختمام دوره ماموريت هيات مديره تا انتخاب هيات مديره جديد كليه مسوليت ها همچنان به عهده اعضاي هيات مديره قبلي خواهدبود.

26-4- انتخاب هريك از اعضاي هيات مديره قبلي براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

26-5- درصورتي كه براي تصدي هريك ازبخش ها داوطلب وجود نداشته باشداعضاي هيات مديره ازساير بخش ها انتخاب خواهدشد.

ماده27- شرايط عضويت درهيات مديره شعب:

الف- دارا بودن شرايط عضويت مذكور درفصل سوم اساسنامه

ب- دارا بودن تابعيت ايراني

ج- داشتن حسن شهرت

د- متدين به يكي از اديان رسمي كشور

ه- ارائه معرفي نامه كتبي (براي اشخاص حقوقي)

ماده28 – هيات مديره انجمن ملي :انجمن ملي بوسيله هيات مديره اي مركب از 9نفر عضو اصلي و3نفر عضو علي البدل كه توسط مجمع عمومي انجمن ملي ازبين نمايندگان معرفي شده شعب وساير تشكل هاي عضو (باراي كتبي ومخفي)براي مدت 3سال انتخاب مي شونداداره خواهدشد.

ماده29 – داوطلب عضويت درهيات مديره موظف است از15 روزقبل از تشكيل مجمع درخواست كتبي خودرا همراه بامدارك موردنياز به شعبه ودرهيات مديره انجمن به انجمن تسليم نمايد.

تبصره- بررسي واجدشرايط بودن داوطلبان عضويت درهيات بوسيله هيات مديره هاي منتخب صورت مي گيرد.

هيات مديره موظف است واجدشرايط نشناختن داوطلب را ظرف مدت 5روز ازدريافت درخواست به اطلاع او برساندو درصورت تسليم اعتراض توسط فرد يادشده تامدت يك هفته به اتاق محل ودرانجمن به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران بررسي لازم صورت مي پذيرد ودرصورت بررسي توسط اتاق نظر لازم الاجرا مي باشد.

ماده30- درصورت استعفا از عضويت اخراج ويا انحلال شركت عضوي كه نماينده ان دراركان داراي سمتي است ماموريت ان نماينده نيز به تبع شركت متبوع وي منتفي وزايل خواهدشد.

ماده31- چنانچه نماينده اشخاص حقوقي عضو پس ازانتخاب دراركان به هردليلي ازعضويت درشركت متبوع خودخارج گردد پس ازاعلام شركت بخودي خود ازسمتي كه در انجمن دارد معزول وهيچگونه سمتي نخواهد داشت وسمت نامبرده به عضو علي البدل تفويض ودرصورت نياز برابر مقررات انتخابات بعمل خواهد امد.

ماده32- درصورت خروج نماينده معرفي شده توسط شعبه ازهيات مديره شعبه به هرعلتي سمت نماينده موصوف دراركان انجمن ملي نيز زايل وشعبه موظف است نسبت به معرفي نماينده جايگزين درمجمع عمومي انجمن ملي طبق مقررات اقدام كند.بديهي است چنانچه نماينده خارج شده ازهيات مديره شعبه درهيات مديره انجمن ملي داراي سمت بوده باشداين سمت زايل وعضو علي البدل

جايگزين شده ودرصورت نياز برابر مقررات مجمع عمومي تشكيل ونسبت به تكميل هيات مديره اقدام خواهدكرد.

ماده33 – در صورت استعفا ويا فوت ويا عزل نصف به اضافه يك اعضاي هيات مديره انتخابات هيات مديره تجديد خواهدشد.

ماده34 – درصورت استعفا فوت ويا عزل هريك از اعضاء هيات مديره شعبه عضو علي البدلي كه دربخش مربوطه داراي بيشترين راي است براي باقيمانده دوره هيات مديره شعبه جانشين عضو اصلي خواهدبودودرصورتيكه اعضاء علي البدل داراي اراء مساوي باشند انتخاب درهيات مديره شعبه به قيد قرعه به عمل خواهد امد.

ماده35 – هيات مديره منتخب درشعبه ويادرانجمن ملي دراولين جلسه اي كه حداكثر ظرف يك هفته بعداز قطعي شدن انتخاب انها تشكيل مي شود ازبين خود يك نفر را بعنوان رييس هيات مديره دو نفر را به عنوان نايب رييس هيات مديره يك نفر را به عنوان خزانه دار ويك نر را بعنوان منشي هيات مديره انتخاب خواهدنمود.

ماده36- مدت تصدي هريك از سمت هاي اعضاي هيات مديره بيش از مدت عضويت انها درهيات مديره نخواهد بود.متصديان هريك از سمت ها توسط هيات مديره قابل عزل ويا تجديد انتخاب مي باشند.

ماده 37 – هيات مديره درمقاطعي كه مشخص مي نمايد ويا درمواقع ضروري به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس تشكيل جلسه خواهدداد.جلسات هيات مديره درمركز اصلي ويادرمحل ديگري كه در دعوتنامه معين شده تشكيل خواهدشد.

تبصره1 – غيبت بدون عذرموجه درسه جلسه متوالي موجب عزل از عضويت درهيات مديره خواهدبود.

تبصره2 – تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت حداقل با دو سوم اعضاء هيات مديره مي باشد.

ماده38- جلسات هيات مديره باحضور اكثريت نسبي (نصف بعلاوه يك) اعضاي داراي حق راي رسميت پيدامي كند.

ماده39 – اداره جلسات هيات مديره با رئيس ودرصورت غيبت او با نايب رئيس است.

ماده40 – مصوبات هيات مديره با راي اكثريت نصف باضافه يك(غير ازمفاد تبصره 2 ماده 39)معتبر خواهد بود.

ماده41- صورت مذاكرات وتصميمات هيات مديره دردفتر ثبت وبه امضاي حاضرين مي رسد.

ماده42 – شركت اعضاي علي البدل هيات مديره وبازرس درجلسات هيات مديره بلامانع است ولي حق راي نخواهند داشت.

ماده43 – هيات مديره مي تواند ازخارج اعضاء يك نفر شخص حقيقي را بصورت موظف بعنوان دبير انتخاب نمايد.

تبصره1 – هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خودرا به رئيس انجمن تفويض نمايد.

تبصره 2- دبيرحق شركت در جلسات مديره رابدون حق راي دارد.

ماده44 – براي انجام امور اداري انجمن ملي وشعب اعم از ثبت مكاتبات ومخابرات وتحرير وتكثير ان طبقه بندي وضبط و حفظ ونگهداري اسنادواوراق تهيه امار واطلاعات مورد نياز وحفاظت ان جمع اوري قوانين وائين نامه هاو بخش نامه هاي مرتبط بافعاليت انجمن تشكيل پرونده براي اعضاء وثبت عضويت انها انجام تشريفات اداري مربوط به انتشار اگهي ها وارسال دعوت نامه ها اخذ درخواست متقاضيان عضويت درهيات مديره وبازرس اخذ معرفي نامه هاي نمايندگان شركت هاي عضو براي ورود به مجامع فراهم اوردن امكانات لازم براي تشكيل مجمع عمومي تنظيم پرسشنامه هاي لازم براي استخدام كاركنان موردنياز كنترل كيفيت عملكرد وحضوروغياب كاركنان نگهداري وحفظ اموال واثاثيه انجمن وتعمير و سرويس به موقع ان تهيه گزارشات اداري درمورد كارهاي دردست اجرا ومسائل داخل اجراي مصوبات هراقدامي كه عرفا براي اداره امور ضروري باشددبيرخانه اي تحت سرپرستي دبير وزيرنظر رئيس هيات مديره تاسيس مي گردد.

ماده45 – وظايف واختيارات وحدود مسوليت هيات مديره:

هيات مديره نماينده قانوني است واز كليه اختيارات قانوني جهت اداره امور برخوردار است اهم وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير مي باشد:

45-1-افتتاح حساب دربانكهاي مجاز وواريز كليه وجوهات وپرداخت هزينه ها از اين حساب ودرصورت لزوم تحصيل وام.

45-2- انجام عمليات مالي و پولي وتعهدات مالي طبق اختيارات وارائه گزارش سالانه عمليات واقدامات مالي خودبه مجمع عمومي

45-3- عقدهرگونه قرارداد وتبديل وتغيير ان راجع به خريدوفروش واجاره وتملك اموال منقول وغير منقول بدون قصد وانگيزه تجاري درجذب وجلب منفعت

45-4- اداره امورمالي كه سرپرستي ان با خزانه دار است.

45-5- دريافت مطالبات انجمن وپرداخت ديون ان

45-6- استخدام وعزل و نصب دبير و كاركنان انجمن وتعيين شغل وحقوق ودستمزد وساير پرداختها ترفيع وتنبيه وساير شرايط استخدام مطابق قوانين موضوعه كشور

45-7-اقامه واسترداد هرگونه دعوي حقوقي وكيفري باداشتن تمام اختيارات مراجعه به محاكم وپرداختن به امر دادرسي ازحق تجديدنظر دردادگاه هاي استان وديوان عالي كشور مصالحه تعيين وكيل سازش استفاده ازحقوق وتكاليف مربوط به داوري

45-8- اقدام به هرنوع امر ازاموري كه درچارچوب قوانين ومقررات موضوعه اجراي ان از سوي مقامات دولتي جمهوري اسلامي ايران به انجمن ملي واگذار مي گردد.

45-9- انجام اموري كه طبق موازين قانوني براي اداره وپيشرفت مقاصدواهداف ان ضرورت داشته ودر اساسنامه منع نشده باشد.

45-10-تعيين واعزام نماينده به كميته هاي همكاري هاي اقتصادي صنعتي بازرگاني فني و.. با رعايت شرايط مندرج درائيين نامه هاي مربوطه

45-11-تهيه تدوينوتصويب مقررات وائين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور در چهارچوب اساسنامه واختيارات تفويضي

45-12-راهنمائي اعضاء در امور اجرائي مديريتي مالي ومالياتي بيمه مسائل قراردادي وحقوقي درصورت رجوع به انجمن ملي

45-13-تدوين پيش نويس بودجه براي تصويب ازطريق مجامع مربوطه

45-14-تهيه صورت دارائي وديون پس از انقضاي سال مالي وارائه ان به بازرس ونيز تنظيم ترازنامه وحساب عملكردهاي سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومي

45-15-هيات مديره مي تواندعضو متخطي ازاهداف ومقررات اساسنامه رااز عضويت درانجمن اخراج نمايدوعلت اخراج عضو رابا ارائه دلايل ان به مجمع عمومي واتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ملي وشعبه محل وايران گزارش كند.تصميم مجمع عمومي وسپس تصميم اتاق ايران دراين خصوص قطعي است.

45-16-برگزاري همايش هاي تخصصي وصنفي بادعوت از صاحب نظران براي ارتقاء كيفي سطح دانش اعضاء

45-17-تهيه گزارش هاي سه ماهه شش ماهه وسالانه ازعملكرد شعب وانجمن ونيز گزارش هاي موردي وارسال ان هابه اتاق ايران

ماده46 – خزانه دار

خزانه دارمسئول اداره امور مالي بوده وموظف است دفاترواسناد وصورتجلسات مالي را تنظيم وصولي هاوپرداخت ها راكنترل واسنادمربوط به ان راثبت وضبط ونگهداري وحفاظت نمايدوبادرخواستبازرس مبني بر بررسي دفاترواسنادمالي با اطلاع رئيس هيات مديره درمحل دبيرخانه اسنادمذكور رادراختياربازرس قراردهد.

ماده47 – كليه اسنادومدارك مالي وتعهداور باامضاء مشترك رئيس يانايب رئيس وخزانه دارهمراه با مهرمعتبرخواهدبود.

ماده48 – بازرس

48-1-يك نفربازرس اصلي ويك نفر بازرس علي البدل توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يك سال انتخاب وانتخاب مجددانهابلامانع است.

48-2-درصورت فوت يا استعفاء بازرس اصلي وظيفه اورا بازرس علي البدل انجام خواهد داد. 

ماده49 – وظايف بازرس

49-1-نظارت بركليه اقدامات وعمليات هيات مديره درحدودمقررات اين اساسنامه وتطبيق ان بامفاداساسنامه مصوبات مجامع عمومي وقوانين جاري كشورازوظايف بازرس مي باشدودرصورت مشاهده تخلف ازطريق دبيرخانه مراتب رابه هيات مديره اطلاع ورفع ان را درخواست مي نمايد

49-2-بازرس ترازنامه تهيه شده توسط هيات مديره براي تسليم به مجمع عمومي سالانه وهمچنين درصورت لزوم كليه اسنادواوراق مالي شورا راموردبررسي قرارداده وموظف است نظرخودرابصورت مكتوب دراختيارمجمع عمومي بگذارد

49-3-بازرس حداقل ده روزقبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي گزارش مكتوب خودرا جهت اطلاع اعضاء تهيه وارائه خواهدنمود

49-4-بازرس موظف است دركليه امور مربوط به دعوت وبرگزاري مجامع عمومي عادي وفوق العاده نظارت نمايد.

49-5-بازرس موظف است يك نسخه ازگزارشات خودرا به دبيرخانه انجمن تحويل دهد.

ماده50 – كميته ها ومشاوران

انجمن به منظور پيشبرداهداف وايفاي مطلوب وظايف خودمي تواند كميته هايي متشكل ازنمايندگان شركتها وسازمان هاي عضو واعضاء حقيقي انجمن تشكيل دهد.نوع فعاليت هركميته وتعداد اعضاي ان وطرز انتخاب انان ووظايف كميته ها براساس ايين نامه اي خواهدبودكه توسط هيات مديره تهيه وتصويب مي گردد.ضمنا انجمن ملي مي تواندبه منظورپيشبرداهداف وايفاي مطلوب وظايف خودازخدمات مشاوران درحوزه ها وتخصص هاي مختلف استفاده نمايد.

فصل ششم – منابع مالي:

ماده 51 – اشخاص حقيقي وحقوقي داوطلب عضويت درشعبه انجمن موظف به پرداخت مبلغ وروديه به حساب جاري شعبه وتسليم قبض ان به دبيرخانه مي باشند.

ماده 52 – هرعضوعلاوه بروروديه موظف است ساليانه مبلغ حق عضويت خودرابه حساب جاري شعبه انجمن واريز وقبض رسيدان رانيز تحويل دبيرخانه نمايد.

ماده53 – انجمن ملي وشعبات مي توانداز هدايا عطاياوقف قبول وصيت وكمكهاي نقدي وغيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث برخوردارگرديده وچنانچه ضرورت اقتضاء نمايدباتصويب هيات مديره حق تحصيل اعتبارواخذ وام ازبانكها وموسسات اعتباري يا ازشركت ها سازمانها واشخاص عضورادارد.

ماده54 - انجمن ملي وشعبات مي تواندازطريق برگزاري نمايشگاه ها همايش ها واجلاس ها دوره ها وكارگاه هاي اموزشي انجام حكميت ايجادوب سايت وپرتال اطلاع رساني انتشاركتب نشريات ولوح فشرده (CD  ديسكت و...)تخصصي ونيز ارايه سايرخدمات تخصصي مرتبط باموضوع فعاليت به اعضاء وغيراعضاء كسب درامدنمايد.

فصل هفتم – انحلال وتصفيه:

ماده55 – شعب ونيزيا انجمن ملي به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده يابرطبق راي نهايي وقطعي محاكم قضائي منحل ميشود.

ماده56 – چنانچه انحلال انجمن ازسوي مجمع عمومي فوق العاده باشدمجمع هيات تصفيه اي رامتشكل ازسه نفرازنمايندگان اعضاي حقوقي انتخاب مي نمايد.انتخاب اعضاء هيات مديره درمقام اعضاء هيات تصفيه بلامانع است.چنانچه انحلال ازسوي محاكم قضائي اعلام شودمحكمه هيات تصفيه راتعيين خواهدنمود.

ماده 57 – پس ازاعلام انحلال وتعيين اعضاء هيات تصفيه مديران سابق انجمن مكلف ميباشندتمامي اوراق اسناد دفاتر اموال واثاثيه انجمن راباتنظيم صورتجلسه تحويل نمايند.

ماده 58 – هيات تصفيه بانظارت نماينده اتاق ايران وضعيت بدهي هاودارائي ها راروشن وپس ازتسويه كليه اموال منقول وغيرمنقول باقيمانده دراختياراتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران قرارخواهدگرفت.

ماده59 – وظايف وتكاليف واختيارات هيات تصفيه دررابطه با اموال موجود مطالبات وديون انجمن وبطور كلي امرتصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب 24/12/1347ومفاد اساسنامه خواهدبود.

فصل هشتم – موارد متفرقه:

ماده 60 – حكميت

انجمن مي توانددرامورتخصصي خوداقدام به پذيرش امرحكميت (داوري)نمايد.دراين صورت هيات مديره ازبين خودونيزاعضاي انجمن (نمايندگان اشخاص حقوقي واعضاي حقيقي)فرديا افرادواجدشرايط راتعيين وپس ازجلب موافقت انها رامامور رسيدگي واعلام نظرنمايد.

ماده61 – درصورتي كه اساسنامه نيازبه تفسيرداشته باشداين امرتوسط اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وكشاورزي ايران صورت مي پذيردونظراتاق قطعي ولازم الاتباع خواهدبود.

ماده 62 – اختيارات شعبات درمحدوده مرزهاي جغرافيايي استان متبوع مي باشد وهريك ازشعبات وسايرتشكل هاي عضو مكلفند مسائل خوددرسطح كلان وملي را ازطريق انجمن ملي پيگيري نمايند.

ماده63 – اين اساسنامه درمجمع عمومي فوق العاده مورخ 01/06/1395اصلاح شده است.